اخبار/مقالات
دولت امام هادی علیه السلام، تجربه ای جدید از تفویض مسئولیت
در این مدرسه کارهای اجرایی مدرسه به دوش کادر اجرایی مدرسه
و دانش آموزان منتخب مدرسه (اعضای دولت امام هادی علیه السلام) است.
در هر نیم سال تحصیلی، یک بار انتخابات صورت گرفته
و رئیس جمهور منتخب دانش آموزان در فضایی پرشور انتخاب می گردد.
 
 
پس از انتخاب رئیس جمهور،
رأی دانش آموزان توسط مدیر مدرسه در مراسمی رسمی تنفیذ می گردد.
 
 
پس از مراسم تنفیذ، رئیس جمهور منتخب مشغول تشکیل کابینه شده
و هیأت وزیران پیشنهادی خود رابه شورای مدرسه معرفی می کند
و در این حال جلسه رأی اعتماد به وزیران آغاز می گردد.
 
پس از گرفتن رأی اعتماد و معرفی وزیران،
دولت به صورت رسمی زمام بخش عظیمی از فعالیتهای اجرایی را
به عهده می گیرد.
 
جلسات هیأت دولت به صورت هفتگی برای تصمیم گیری در خصوص
برنامه ریزی و نحوه ی اجرای امور و بررسی برنامه های پیشنهادی اعضا
برگزار می گردد.