درج مطلب  
مدیر مجتمع:
آقای مسعود سیفی
مسئول پایه دوازدهم:سید بهزاد عظیمی
مسئول دوره دوم دبیرستان:حمیدجعفری
مسئول دوره اول دبیرستان:علی بیات
معاون مالی اداری:عرفان بحرالعلوم
معاون فناوری ورسانه:علی حمیدی
معاون فرهنگی:سهراب شهیدی
معاون اجرایی: مهدی قاسم مسگر
معاون انضباطی:احمدرضا کریمی